top of page
Image by Maria Shanina

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutuksella määritetään, kuka hoitaa vanhuksen asioita, kun hänen oma toimintakykynsä on heikentynyt merkittävästi eikä hän pysty enää huolehtimaan omista asioistaan. Kun asiakas päättää tehdä edunvalvontavaltuutuksen, tulemme tekemään asiakirjan kotiin ja toimimme myös asiakirjan todistajina. Palvelemme Keski- ja Pohjois-Uusimaalla, Vantaalla, sekä Kanta-Hämeessä; Riihimäellä ja Janakkalassa. 

Tärkeää tietoa edunvalvontavaltuutuksesta

Edunvalvontavaltuutuslaki tuli voimaan vuonna 2007 antaen jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden päättää, kuka hoitaa heidän asioitaan toimintakyvyn heikentyessä tai hävitessä kokonaan. Edunvalvontavaltuutus valtakirjan voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö. Edunvalvontavaltuutus on rinnastettavissa vakuutukseen. Vakuutuksilla omaisuutta suojataan mahdollisten vahinkojen varalta vakuutusyhtiön kanssa tehdyllä sopimuksella. Edunvalvontavaltuutuksella varmistetaan, että asiat hoituvat myös sitten, kun et itse niitä syystä tai toisesta kykene hoitamaan.

Elämässä asiat saattavat tulla yllättäen, toimintakyky saattaa hävitä onnettomuuden tai sairauden myötä. Edunvalvontavaltuutusta ei voi laatia, jos toimintakyky on jo hävinnyt. Monet pohtivat asiaa liian kauan ja valtuutus jää tekemättä. Edunvalvontavaltuutuksen laatimiselle ei ole suositusikää, sen voi laatia heti täytettyään 18 vuotta. Näin henkilö antaa läheiselleen valtuuden hoitaa asioitaan, jos hän ei siihen itse syystä tai toisesta enää kykene.

Valtuutuksen voi laatia myös itse, mutta sen on oltava laadittu oikein ja tietyt muotoseikat tulee täyttyä. Asiakirjassa tulee olla myös kaksi esteetöntä todistajaa ja heidän tulee olla yhtä aikaa läsnä allekirjoittamassa valtuutusta. Jos valtuutus on laadittu väärin ja todistajat ovat olleet esteellisiä, maistraatti ei hyväksy asiakirjaa. Edunvalvontavaltuutus tehdään aina kirjallisesti. Asiakirjaa voi muokata tai peruuttaa ennen vahvistamista.

Tänä päivänä on saatavilla paljon ohjeita asiakirjan tekemiseen ja monet haluavatkin laatia itse edunvalvontavaltuutuksen. Useissa tapauksissa itse laadituissa asiakirjoissa on ollut puutteita sisällössä tai todistajat ovat olleet esteellisiä. Edunvalvontavaltuutuksen laadintaan on tarjolla myös asiantuntevaa palvelua. Pankit ja lakiasiantoimistot laativat edunvalvontavaltuutuksia. Hinta asiakirjalle vaihtelee 200 – 600 eurossa, joten pariskunnan valtuutukset maksavat yhteensä noin 400 – 1 200 euroa.

Edunvalvontavaltuutus on kuitenkin kannattava sijoitus itseen ja se kannattaa ehdottomasti laatia. Valtuutus antaa läheiselle mahdollisuuden hoitaa asioita tarpeen vaatiessa helposti ja joustavasti. Valtuutuksen tekemisellä välttyy raskaalta holhoustoimilain mukaiselta edunvalvonnalta, joka on käräjäoikeuden vahvistama. Lisäksi holhoustoimilain mukainen edunvalvonta tulee pidemmän päälle kalliimmaksi, sillä edunvalvoja joutuu jokaiseen oikeustoimeen hakemaan maistraatilta lupaa. Tämä tuo kustannuksia joka kerta. Myös vuosikirjanpito työläisyytensä lisäksi tuo kustannuksia, sillä se viedään maistraattiin tarkistettavaksi. Kaikki maistraatin työ veloitetaan asiakkaalta.

Toimintakyvyn heikentyessä lääkäri toteaa, ettei henkilö enää ole oikeustoimikelpoinen ja asioiden hoitaminen on hankalaa itsenäisesti. Tällöin lääkäri kirjoittaa tilanteesta lausunnon, jonka valtuutettu henkilö toimittaa alkuperäisen edunvalvontavaltuutuksen kanssa maistraattiin. Maistraatti vahvistaa asiakirjan, jonka jälkeen valtuutettu voi hoitaa valtuuttajan taloudellisia ja henkilökohtaisia asioita. Taloudellisiin asioihin kuuluvat arkipäivän raha-asiat, erilaiset virastoasiat kuten Kela tai verotoimisto sekä kiinteistön myyntiasiat, jos niin on valtuutuksessa määrätty. Henkilökohtaisiin asioihin kuuluvat terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvät asiat, jos valtuuttaja ei niistä kykene itsenäisesti päättämään esimerkiksi muistisairauden vuoksi. Valtuutettu pystyy siis hoitamaan kaikki valtuuttajan asiat yhdellä asiakirjalla.

Usein edunvalvontavaltuutus jää tekemättä, sillä ajatellaan, että läheinen henkilö hoitaa asiat. Toimintakyvyn hävitessä läheisellä ei ole kuitenkaan oikeutta hoitaa asioita, sillä tarvitaan virallinen valtuutus, jolla oikeus annetaan. Usein myös tiedon- tai kiinnostuksen puute ovat syynä valtuutuksen tekemättä jättämiselle. Monet ajattelevat, että tekevät valtuutuksen myöhemmin, ettei se ole juuri nyt ajankohtaista. Elämä on kuitenkin yllätyksellistä, joten valtuutuksen tekeminen ei ole koskaan liian aikaista. Useilla on myös pelko siitä, että he menettävät oikeutensa asiakirjan laatimisen vuoksi. Edunvalvontavaltuutusta käytetään kuitenkin vasta sitten, jos sille tulee tarve.

Seniori IloA laatii edunvalvontavaltuutuksia kotikäyntinä. Asiakirjan saa heti tulostettuna itselleen ja laatijat toimivat valtuutuksessa esteettöminä todistajina. Lisäksi käymme käynnillä läpi edunvalvontavaltuutusta ja laadimme myös lisämaksusta toimiohjeita.

Järjestämme myös infotilaisuuksia ja annamme neuvontaa edunvalvontavaltuutukseen liittyen. Tarjoamme edunvalvontavalvontavaltuutukseen liittyvät palvelut sellaisenaan tai arjessa tukemisen palvelupaketin yhteydessä.

Ota Yhteyttä 

0400 723 433

bottom of page